Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1781.7259
Շաբաթական
0.35 %
Տարվա սկզբից
1.84 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
-2.18 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.68 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.91 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.70 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
1.5%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • Ռիսկի աստիճանը
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  ցածր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
 • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  2748697563.92
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  1781.7259
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  30/12/2022թ. դրությամբ
  48 059,811
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,00%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Դելոյթ Արմենիա
ՀՀ, Երևան 0010, Ամիրյան փող. 4/7 շենք
(+374) 10 52 75 20
amdeloitte@deloitte.am
https://www2.deloitte.com/am/am.html
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1781.7259
Շաբաթական
0.35 %
Տարվա սկզբից
1.84 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
-2.18 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.68 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.91 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
6.70 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -12,15%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 4,03%
 • 3 տարի 3,18%
 • 5 տարի 2,57%
 • Ստեղծման պահից 3,39%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
2022.07.29
Ակտիվներ
2357344001
Մեկ փայի ԶԱԱ
1740,19
Ամսաթիվ
2022.08.31
Ակտիվներ
2413536746
Մեկ փայի ԶԱԱ
1740,30
Ամսաթիվ
2022.09.30
Ակտիվներ
2438397422
Մեկ փայի ԶԱԱ
1724,75
Ամսաթիվ
2022.10.28
Ակտիվներ
2478473377
Մեկ փայի ԶԱԱ
1722,41
Ամսաթիվ
2022.11.30
Ակտիվներ
2548350341
Մեկ փայի ԶԱԱ
1741,11
Ամսաթիվ
2022.12.30
Ակտիվներ
2636488381
Մեկ փայի ԶԱԱ
1749,59

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
20.01.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (6․9%-ից մինչև 10․9%) կշիռը, իսկ արտասահմանյան պարտատոմսերի կշիռը նվազել է` հասնելով 16․6%-ի` նախորդ ամսվա 17․4%-ի փոխարեն ։


Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է 22․6%-ից մինչև 21․7%։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել` պայմանավորված տեղական պարտատոմսերի գների աճով:


Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 20.01.2023 | 11:53