Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1819.6092
Շաբաթական
0.67 %
Տարվա սկզբից
2.88 %
Նախորդ տարի
-7.67 %
Վերջին 12 ամիսների
-4.99 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.51 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.56 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.95 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
3.1%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:

Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • Ռիսկի աստիճանը
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  միջին
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 25%
 • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
  բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտները
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  300342388728.89
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  1819.6092
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  ֆոնդի ակտիվների առնվազն 1%-ի չափով, եթե այն չի հատում 1 մլրդ դրամը
  1 222,023,338
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,10%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել այդ օրվա (համապատասխան ժամանակահատվածի) համար հրապարակված փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների  և ծախսերի չափով: 

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Դելոյթ Արմենիա
ՀՀ, Երևան 0010, Ամիրյան փող. 4/7 շենք
(+374) 10 52 75 20
amdeloitte@deloitte.am
https://www2.deloitte.com/am/am.html
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1819.6092
Շաբաթական
0.67 %
Տարվա սկզբից
2.88 %
Նախորդ տարի
-7.67 %
Վերջին 12 ամիսների
-4.99 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.51 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.56 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
6.95 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -11,29%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 11/2020
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,05%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 3,69%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 5,02%
 • 3 տարի 5,12%
 • 5 տարի 4,30%
 • Ստեղծման պահից 3,99%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
2022.07.29
Ակտիվներ
258499212168
Մեկ փայի ԶԱԱ
1772,05
Ամսաթիվ
2022.08.31
Ակտիվներ
261851530352
Մեկ փայի ԶԱԱ
1760,03
Ամսաթիվ
2022.09.30
Ակտիվներ
261216820435
Մեկ փայի ԶԱԱ
1721,86
Ամսաթիվ
2022.10.28
Ակտիվներ
269028534698
Մեկ փայի ԶԱԱ
1735,58
Ամսաթիվ
2022.11.30
Ակտիվներ
278073005366
Մեկ փայի ԶԱԱ
1774,40
Ամսաթիվ
2022.12.30
Ակտիվներ
285180562268
Մեկ փայի ԶԱԱ
1768,65

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
20.01.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի (35․5%-ից մինչև 37․6%) և ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (3․3%-ից մինչև 3․9%) կշիռները, իսկ արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշիռը նվազեցրել ենք` հասցնելով 17․4%-ի` նախորդ ամսվա 19․6%-ի փոխարեն ։

Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական է եղել` պայմանավորված արտասահմանյան բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 20.01.2023 | 11:39