Ամունդի-ԱԿԲԱ Պահպանողական Ֆոնդ

29/07/2021 դրությամբ
Փայի հաշվարկային արժեքը Ֆոնդի ակտիվներ
1 897,2992 AMD 214,886.87M AMD

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Ֆոնդի կանոնները

Բնութագրիչներ

Իրավական կարգավիճակ

պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ

Ռիսկի աստիճանը

միջին

Ներդրումներ բաժնային գործիքներում

առավելագույնը 25%

Ֆոնդի կառավարիչ

Հրայր Ասլանյան

Կառավարիչ ընկերություն

«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ

ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ

կապ` (+374) 11 31 00 00, info-armenia@amundi.com

amundi-acba.am

Պահառու և ռեեստրավար

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ

ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,

Էրեբունի Պլազա ԲԿ

կապ՝ (+374) 60 61 55 55, info@amx.am

cda.am

Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ

ԿԱՍԵԻՍ ՖԱ

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013,

 Փլեյս Վալհուբերտ 1-3

կապ ` (+33) 1 57 78 05 88

caceis.com

Արտաքին աուդիտոր

«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ

ՀՀ, Երևան 0010, Ամիրյան  4/7, Իմպերիում Պլազա ԲԿ

կապ ` (+374) 10 52 65 20, amdeloitte@deloitte.am

deloitte.am

Պայմաններ և վճարներ

ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը

օրական

ԶԱԱ-ի կտրման ժամը

15:00

Բաժանորդագրության վճար

0%

Կառավարչի պարգևավճար

0.95%

Դեպոզիտարիայի պարգևավճար

0.15%

Երաշխիքային ֆոնդի վճար

0.02%

Գոծարքային ծախսեր

առավելագույնը 0.1%

Մարման վճար

առավելագույնը 2%

Կառավարչի մասնակցության չափ

նվազագույնը 1%

* ԶԱԱ - զուտ ակտիվների արժեք

Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները  սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։

Ինչպե՞ս ընտրել ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ

Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդն ու կառավարչին կարող եք ընտրել առցանց կամ հաշվի օպերատորի միջոցով։

  • Առցանց՝ cda.am«Իմ հաշիվը» համակարգի միջոցով, եթե ունեք նույնականացման քարտ (ID քարտ) և քարտը կարդացող սարք:

«Իմ հաշիվը» ինտերնետային էջը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ/ֆոնդի կառավարիչ, իրականացնել փայերի փոխանակում, ստանալ տեղեկատվություն կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ:

Ինտերնետային էջով որևէ գործողություն անելուց առաջ խորհուրդ ենք տալիս ներբեռնել հաշիվ  մուտք գործելու և  օգտագործողի ուղեցույց ները:

Համապատասխան դիմումը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նույնականացման քարտ կամ անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցքարտ) կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք:

 *Հաշվի օպերատորը միջնորդ կազմակերպություն է մասնակիցների ռեեստրավարի՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի, և կուտակային կենսաթոշակաին համակարգին միացած մասնակիցների միջև։

Առաջ գնալ Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ Պահպանողական ֆոնդ

Ֆոնդի մասին մանրամասն

Ֆոնդ

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին